Қалдаров Жарас Шотбекұлы - Kaldarov Zharas

Театрдың басшы. Acting Head. Shakhmet Kusayinov regional, Kazakh music-drama theater, Mukhtar Auezov street 216, Kokshetau city, Akmola region, Kazakhstan, tel. +7 716 2 401008, teatr_kokshe@mail.kz, teatr_kokshe@mail.ru

Shakhmet Kusayinov regional Kazakh music-drama theater

Mukhtar Auezov street 216

Kokshetau city

Akmola region

Kazakhstan

tel. +7 716 2 401008

teatr_kokshe@mail.kz 

teatr_kokshe@mail.ru